November 01, 2023

ACHTERGROND | Financiering KNRM

Achtergrond
De KNRM is financieel gezond en haar financiële middelen worden zorgvuldig en transparant beheerd. Jaarlijks is meer dan 20 miljoen euro nodig om de KNRM ‘operationeel’ te houden. Dankzij bijna 130.000 donateurs en nalatenschappen kan de KNRM rekenen op ongeveer 18 miljoen euro aan gedoneerd geld. De structurele inkomsten zijn jaarlijks nog altijd minder dan de uitgaven. Tot nu toe wordt een tekort aan inkomsten aangevuld uit de financiële reserves. En die zijn door het rendement op het belegd vermogen nog altijd toereikend om tekorten op te vangen. Vanaf 2024 streeft de KNRM naar een balans in inkomsten en uitgaven.

Reserve
De jaarlijkse donaties van donateurs worden direct besteed aan de doelstellingen van de KNRM. Nalatenschappen of grote schenkingen worden vaak later besteed aan grote uitgaven en zijn tot dat moment opgenomen in de reserves. Deze reserves zijn opgebouwd uit een continuïteitsreserve en bestemmingsreserves. De continuïteitsreserve is opgenomen om de risico's op korte termijn af te dekken. Dit is in lijn met de regels van het CBF keurmerk.

Bestemmingsreserves ontstaan doordat de KNRM jaarlijks schenkingen en nalatenschappen ontvangt die niet in hetzelfde jaar kunnen worden besteed. De schenker of erflater kan als voorwaarde stellen dat van zijn/haar schenking of nalatenschap in de toekomst een reddingboot of boothuis gebouwd moet worden of een reddingstation moet worden onderhouden. De besteding van de gift ligt dan in de toekomst en de gift wordt zolang zorgvuldig beheerd.

Besteding reserves
De komende 15 jaar vervangt de KNRM vrijwel al haar reddingboten. Dat zal per jaar gemiddeld 5 tot 6 miljoen euro kosten. Voor een aantal reddingboten is reeds geld beschikbaar in het bestemd vermogen. Het gebruik daarvan doet de financiële reserve afnemen en ook het rendement van de reserves zal dalen. Het wordt dus belangrijker dan ooit om het aantal donateurs te laten stijgen om zo de structurele inkomsten in lijn te brengen met de structurele uitgaven. De KNRM is dan minder afhankelijk van haar reserves. 

Kort
Dankzij nieuwe donateurs blijft de KNRM duurzaam gefinancierd door vrijwillige bijdragen en kunnen wij ook de komende 200 jaar mensen blijven helpen en redden.

Middel
De financiële reserve van de KNRM neemt de komende jaren flink af door de vernieuwing van reddingboten. Om onze duurzame financiering te blijven realiseren moeten de structurele inkomsten vergroot worden. Daarom zet de KNRM in op het werven van nieuwe donateurs zodat wij de ook komende 200 jaar kunnen blijven redden.

Een alinea
In 2022 is een intensief vlootvernieuwing programma van start gegaan. Tot 2035 worden 70 reddingboten vervangen. De financiering hiervan komt voor een groot deel uit schenkingen en nalatenschappen, die deel uitmaken van de financiële reserve. Doordat de financiële reserve als gevolg daarvan fors slinkt is het belangrijk de structurele inkomsten van de KNRM te verhogen door meer donateurs te werven. Daarmee blijft de KNRM duurzaam gefinancierd en kunnen we ook de komende 200 jaar blijven redden.